1 تصویر

درباره این فایل

یار ميگويد حسين دلدار مي گويد حسين

 

فاطمه بين در و ديوار مي گويد حسين

 

 

 

ياس مي گويد حسين احساس مي گويدحسين

 

در كنار علقمه عباس ميگويد حسين

 

 

 

خاك مي گويدحسين افلاك مي گويد حسين

 

هر كسي كه خورده شير پاك مي گويد حسين

 

 

 

ماه مي گويد حسين ، با آه مي گويد حسين

 

آيه هاي حضرت الله مي گويد حسين

 

 

 

يار مي گويد حسين ، دلدار مي گويد حسين

 

در مدينه احمد مختار مي گويد حسين

 

 

 

نار مي گويد حسين ، گلزار مي گويد حسين

 

شاه مردان حيدر کرّار مي گويد حسين

 

 

 

خار مي گويد حسين ، غمخوار مي گويد حسين

 

فاطمه بين در وديوار مي گويد حسين

 

 

 

خاک مي گويد حسين ، افلاک مي گويد حسين

 

مجتبي با سينه صد چاک مي گويد حسين

 

 

 

خواب مي گويد حسين ، مهتاب مي گويد حسين

 

منبر و سجاده و محراب مي گويد حسين

 

 

 

گاه مي گويد حسين بيگاه مي گويد حسين

 

شمس و نجم و کهکشان و ماه مي گويد حسين

 

 

 

هوش مي گويد حسين ، بيهوش مي گويد حسين

 

بين خيمه کودکي مدهوش مي گويد حسين

 

 

 

چاره ميگويد حسين ، بيچاره مي گويد حسين

 

غنچه شش ماهه در گهواره مي گويد حسين

 

 

 

شير ميگويد حسين ، شمشير مي گويد

 

در تن شه سنگ و نيزه و تيرمي گويد حسين

 

 

 

لاله مي گويد حسين ، آلاله مي گويد حسين

 

در خرابه دختري با ناله مي گويد حسين

 

 

 

ابر مي گويد حسين ، بي صبر مي گويد حسين

 

پيکرم حتي ميان قبر مي گويد حسين

 

 

 

زار مي گويد حسين ، غم بار مي گويد حسين

 

قلب ما با هر تپش صد بار مي گويد حسين

 

 

 

عود مي گويد حسين ، معبود مي گويد حسين

 

تا ظهورش مهدی موعود مي گويد حسين