• کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

 • آمارهای تالار

  • مجموع موضوعات
   8,826
  • مجموع پست ها
   18,277
 • پست ها

  • اشک مجالم نداد و روی گونه هام سرریز شد و متین صورتش رو جلو آورد و پیشونیش رو روی پیشونی من گذاشت و گفت: بس کن... چرا لحظه های خوبمون رو خراب میکنی. اما اشکای من بند اومدنی نبودن... گریه ام شدت گرفت و به هق هق تبدیل شد دیگه گریه ام از دست خودم خارج شده بود... متین بغلم کرد و آروم پشتم رو نوازش کرد و سرم رو بوسید و گفت: عزیز دلم... خانوومم... به خدا میدونم چقدر سختی کشیدی، منم مثل تو کلی سختی کشیدم... اما الان چرا گریه میکنی.؟ چرا لحظه های خوشمون رو تلخ میکنی؟  کمی آروم شدم اما اشکای لعنتی بند نمیومد. عین یه بچه کز کردم تو بغلش  و خودمو بیشتر بهش چسبوندم ، من عاشق این گرمای لذت بخش تنشم... عاشق عطر تنتم... من چطور این همه سال دور لز تو دووم آوردم و دم نزدم... خدایا !!! این خوشی رو از ما نگیر. با دستش اشکهام رو پاک کرد و گفت: بس کن عزیزم. محکم بغلم کرد و منم میون گریه گفتم : اینها اشک شوقه.
   خندید و گفت: شما زنها موجودات عجیبی هستید... ناراحت اید گریه میکنی... عصبی میشید گریه میکنید... تنهایید گریه میکنید... خوشحالید گریه میکنید... 
   آروم پیشونیم رو بوسید و گفت: وقتی گریه میکنی حالم بد میشه... بخند، همیشه بخند...  با دستاش صورتم رو قاب کرد و گفت: عمرم... گریه نکن... گریه کنی دق میکنم.
   یه کم آروم شدم و چشم به چشماش دوختم و گفتم: خدا نکنه.
   محکم بغلم کرد و چند لحظه بعد من رو از خودش جدا کرد و با دستمال صورتم رو خشک کرد و غذاش جلو آورد و یه قاشق خودش میخورد و یه قاشق به من میداد منم فقط با لبخند نگاهش میکردم .  غذای خودش که تموم شد غذای من رو جلو کشید چند قاشقی خوردیم که گفتم: بسه... من دیگه سیر شدم بقیه اش رو خودت بخور.
   یه اخم کرد وگفت: تو خیلی لاغری باید بیشتر غذا بخوری.
   یه مشت زدم به بازوش و گفتم: نه خیر اصلا لاغر نیستم... خیلی هم خوبم.
   ریز ندی کرد و گفت : خیلی لاغری... تازه بچه هم میخوای؟
   متین شروع کرد به خوردن و من با لبخند بهش نگاه میکردم و توفکر بودم که گفت: تو فکر چی هستی؟
   -دختر دوست داری یا پسر؟
   خندید و گفت: هر وقت وزنت به 60 رسید بچه دار میشیم.
   -عه یعنی چی من باید 10کیلو زیاد کنم... اصلا نمیتونم.
   -میل خودته... پس فعلا بچه دار شدن کنسله.
   -دختر یا پسر؟ خندید و ظرف غذاش که تموم شده بود زمین گذاشت و به من نگاه کرد وگفت: فرق نداره... فقط مثل تو خوشگل باشه.
   خندیدم و گفتم: فکر کن من مامان بشم و تو هم بابا.
   از فکر کردن بهش خندم گرفت و متین هم با من میخندید . سرخوش بودیم... دلخوش بودیم... زندگی بر وفق مراد ما بود. بعد از کمی استراحت متین چندتا بیمار دیگه رو ویزیت کرد و ساعت 5 به سمت خونه کارن راه افتادیم. داخل ماشین بودیم که آهنگ پخش میشد و من و متین حرفی نمیزدیم و فقط گوش میکردیم. باور کن همه جا شده با تو بهشت
   یه چیزا رو نمیشه نوشت
   تا یه روزی برسی بهش
   یه چیزایی مثل همین عشق
   یه چیزایی مثل همین عشق
   این روزا همه هوش و هواس منی
   تو که میدونی واسه منی
   توی تو همه خاطره هام
   تو رو دیگه نمیشه نخوام
   تو یه جور دیگه ای برام
   کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده
   اونی که این دل رو میبره با حتی یه کلمه
   جای تو این جاست توی یه گوشه از قلبم
   من و تو عاشقیم چرا نگم این رو جلو همه
   کاشکی..... آهنگ بعد از چند دقیقه تموم شد ولی من این آهنگ رو دوست داشتم یه آن شیطنتم گل کرد و به متین گفتم : همین آهنگ رو یه بار دیگه پلی کن.
   سری تکون داد و چند لحظه بعد دوباره آهنگ پخش شد . صدای سیستم رو زیاد کردم و این بار من با صدای بلند همراه آهنگ میخوندم و میرقصیدم. متین هم من رو نگاه میکرد و میخندید. -بس کن دختر دیونه شدی.
   -آره به خدا ... دیونه ام... دیونه ام کردی...
   متین میخندید و من هم به کارم ادامه میدادم . جلوی خونه کارن نگه داشت و سیستم رو خاموش کرد و گفت: بسه بابا آبرو برامون نذاشتی.
   -عه چرا خاموش کردی.
   -پیاده شو رسیدیم.
   سری تکون دادم و پیاده شدم و به همراه متین وارد خونه استاد صدیق شدیم.
   وارد خونه شدیم و هر دو پالتوهامون رو درآوردیم وآویزون کردیم و به داخل رفتیم و بعد از حال و احوال با کارن چند دقیقه ای با متین حرف زد و رو به من گفت: پریماه جان یه چایی میاری برامون. منم با ذوق گفتم: به روی چشم دکتر.
   بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و با یه سینی چای برگشتم و بعد از تعارف به کارن و متین روی مبل کنار متین نشستم و که کارن پرسید: امروز چه سرحالی دختر جون. کارن وقتی فهمید که من همسر متین ام خیلی خوشحال شد و آرزوی خوشبختی برامون کرد . 
   برای شام به خونه برگشتیم و نازبانو هم امروز زودتر رفته بود من مجبور شدم با همه خستگی ام شام رو درست کنم و بعد از خوردن شام دوتایی ظرفها رو شستیم و بعد هم به اتاق من رفتیم همه وسایلم رو جمع کردم و به اتاق متین بردیم. از خستگی زیاد خیلی زود خوابم برد . صبح که از خواب بیدار شدم متین نبود . بلند شدم و بعد از عوض کردن لباس و شستن دست و صورتم پیش نازبانو رفتم .
   -سلام.
   برگشت به سمتم و گفت: علیک سلام.
   -متین رفت.
   -آره. اومد پایین و گفت که میره دانشگاه و بعد از ظهر هم میره بیمارستان و غروب میاد دنبالت برید خرید. جلو رفتم و بوسیدمش و گفتم: ممنون.
   -به جای بوس بیا صبحونه بخور.
   سر میز نشستم و شروع کردم به صبحانه خوردن که گفت: من موندم که آقا چطور رغبت میکنه به صورتت نگاه کنه.
   با تعجب گفتم: مگه من چمه... خوشگلم که...
   خندید و گفت: آره خوشگلی ولی... منظورم اینه چطور صورت پشمالو تو رو میبوسه. سرخ شدم و سرم رو پایین انداختم که دوباره گفت: تو از کی صورتت رو اصلاح نکردی؟
   خداییش یادم نمیومد از کی به صورتم دست نزده بودم ... از وقتی رفتم زندان دیگه اصلاح نکردم. نگاهی بهش کردم و گفتم: خیلی وقته.
   -زود صبحونه بخور که امروز وقت آرایشگاه برات گرفتم.
   با لبخند گفتم: ممنون نازبانو جان. بعد از صبحانه به کمک نازبانو خونه رو تمیز کردیم و بعد هم به آرایشگاه رفتیم.
   یه سالن زیبا و شیک که نزدیک خونه بود رفتیم .  خیلی شلوغ بود و دوتا عروس هم داشتند . من باحسرت به دخترهای جوانی که لباس سفید پوشیده بودند و داشتن آرایش میشدن نگاه میکردم.  نازبانو پرسید: معلومه که تو عروس خوشگل تر از اینها بودی.
   با حسرت گفتم: نه ما عروسی نگرفتیم.
   من رو بوسید و گفت: همه چیز که خوب شد شما هم عروسی میگیرید.
   اما من عروسی نمیخواستم من متین رو میخواستم که الان کنار منه و من هر لحظه از وجودش خوشحالم.
   حالا دیگه نوبت من بود که برم برای اصلاح. مانتو رو از تنم درآوردم و روی صندلی مخصوص دراز کشیدم و آرایشگر مشغول اصلاح شد .
   وای چه دردی داره. حالا خوبه صورتم خیلی کم مو داره و اصلا قابل دید نیست. بعد از اصلاح صورتم شروع کرد به برداشتن ابروهام و بعد از اینکه تمام شد رو به من گفت: پاشو خودت رو ببین خوشگل خانم. توی آینه به خودم نگاه کردم. صورتم حسابی قرمز شده بود اما خوب شده بودم چند لحظه به خودم نگاه میکردم که نازبانو جلو اومد و من رو بوسید و گفت: خیلی خوشگل شدی.
   رو به آرایشگر گفت: یه دستی به موهاش بکش.
   میدونستم که متین اصلا دوست نداره موهام رو رنگ کنم و فورا به سمت نازبانو گفتم: نه نمیخوام .
   خانم آرایشگر گفت: چرا عزیزم ... مردها عاشق موهای رنگ شده هستن.
   -نه شوهر من اصلا رنگ رو دوست نداره.
   بعد از کلی اصرار از نازبانو و آرایشگر چند تیکه از موهامو هایلایت کردم . کارم که تموم شد به خونه برگشتیم.
  • رفت و منو تنها گذاشت. رفت و منو تو بدترین شرایط تنها گذاشت . رفت و منو شکست. تکه تکه شد قلبم و غرورم. خیلی از دست متین عصبی بودم . به حرفای دیشب و ابراز علاقه هاش شک کردم. با خودم قرار گذاشتم که فردا قبل بیدار شدن متین از خونه برم اصلا مگه موندن من فایده داره. اون آیلین رو داره و به من نیازی نداره... این منم که تا آخر عمر باید تنها بمونم. 
   امشب فقط برای اینکه با آیلین نبینمش نخواست به مهمونی برم. تمام شب رو توی اتاقم بودم و لامپ رو هم خاموش کردم. صدای آهنگ نشونه از رقص بود . تمام مدت گریه کردم و حرص خوردم... یعنی الان آیلین توی بغل متین داره میرقصه... الان باهم پیک میزن... الان باهم شام میخورن... الان کجان؟ چیکار میکنن؟ چیا میگن؟  وای خدایا دارم دق میکنم و دیوانه میشم. با یه پارچ آب که روی میز بود وضو گرفتم و نمازم رو خوندم و ساعت تقریبا 10بود که نازبانو برام شام آورد اما در رو باز نکردم و نازبانو هم با چندتا بد و بیراه بارم کرد و رفت. خواستم بخوابم اما خوابم نمیبرد و تا آخرشب گریه کردم. آخه چرا متین به احساس من اهمیت نمیداد... حق داره آخه کی به یه دختر بی وفا دوباره اعتماد میکنه... کی یه راه رو دوبار میره.  ساعت12مهمون ها شروع به رفتن کردن و نیم ساعت بعد همه ماشین ها از باغ خارج شده بودند و من کلی با خودم کلنجار رفتم تا خودم رو راضی کردم که به دیدن متین برم و کلی حرف بارش کنم. راه افتادم و به سمت خونه رفتم و خونه رو دور زدم و به قسمت جلویی خونه که رسیدم و خواستم بپیچم و به سمت در ورودی برم که با دیدن متین وآیلین جا خوردم. آیلین پشتش به من بود و متین روبه روی آیلین بود و دستای آیلین دور گردن متین بود و داشتن همدیگه رو میبوسیدن . با دیدنشون خشکم زد ... باورم نمیشد که من دیشب توی بغل مردی بودم که امشب یه نفر دیگه رو داره توبغلش میبوسه... اشک از چشام پایین اومد و به سمت اتاقم دویدم.
   در رو بستم و روی تخت دراز کشیدم . دیگه تردیدی نداشتم که قصد متین فقط وابسته کردن من به خودشه و بعد از اون ترکم میکنه. شوکه بودم... چند دقیقه بعد به خودم اومدم و اشکام رو گونه هام ریخت. دوست داشتم داد بزنم . جیغ بزنم و بگم آخه خدایا مگه من چی کردم که حقم این زندگیه... که حقم حسرته، اونم حسرت مردی که مال خودمه، حسرت زندگی که حقمه... اما این خودم بودم که این حق رو از خودم گرفتم. نیم ساعت گذشت و تمام باغ و امارت وسطش تاریک شدند . سعی میکردم که بخوابم اما نمیشد. خوابم نمیبرد... مگه میشه خوابید...صدای ترک بردن قلبم رو شنیدم و دم نزدم... چی باید میگفتم...چی میتونستم بگم. فقط و فقط اشک بود و بغض. صدای پایی میومد که به اتاق من نزدیک میشد از پنجره به بیرون نگاه کردم متین رو دیدم که به سمت اتاق من میومد و من فورا روی تختم دراز کشیدم و به سمت دیوار برگشتم. در باز و بسته شد. متین وارد اتاق شده بود و به تخت نزدیک شد .  گفت: خانومم ...چرانیومدی اتاقمون ؟ خیلی وقته منتظرم.
   من فقط ساکت بودم که من رو روی تخت هول داد و گفت: برو اون طرف تر.
   اصلا تکون نخوردم که گفت : خودت خواستی .
   من رو بیشتر هل داد و خودش رو به زور روی تخت من جا کرد و من رو توی بغلش گرفته بود.
   من همچنان هیچ عکس العملی نشون ندادم که هر لحظه منو بیشتر بغل میکرد و دیگه کاملا روی تخت من خودشو جا کرده بود.  آهسته گفتم: برو پیش آیلین جونت... به من چیکار داری.
   روی موهام بوسه ای زد و گفت:خراب نکن شب به این قشنگی رو.
   محکمتر منو بغل کرد که گفتم: پهلوهام کبود میشه...
   نذاشت حرفم رو کامل کنم که نیم خیز شد و لباسم رو بالا زد و پهلوم رو بوسید و گفت: یادته یه بار کبودش کرده. خیلی جدی گفتم: یه بار نبود تو همیشه این کار رو میکردی.
   خندید و گفت: آشتی هستی؟
   داد زدم : نه.
   منو توی بغلش محکم گرفت و چرخید. حالا من رو روی خودش نگه داشته بود و نمیذاشت تکون بخورم. منم با مشت به سینه اش ضربه میزدم و میگفتم: ولم کن... متین... ولم کن... من نمیخوامت...
   با لحن بچگونه گفت: آخه چرا؟
   با بغض گفتم: خودت میدونی. داشتم داد و بیداد میکردم که صورتش رو جلو آورد و خواست من رو ببوسه که این بار جدی تر گفتم: نکن... دوست ندارم با لبهایی که آیلین رو بوسیدی من رو هم ببوسی.
   با دلخوری نگاه کرد و گفت: بی انصاف نباش دیگه... تو خماری میزاریم.
   -من بی انصافم یا تو... من دوست ندارم تو رو با کس دیگه ای شریک باشم.
   کمی دست هاشو شل کرد و گفت: قبلا هم بهت گفتم که من آیلین رو نمیخوام... اگه میخواستم که... حرفش رو قطع کرد و من رو روی تخت گذاستو پیشونیم رو بوسید... بلند شد که بره اما من داد زدم : اگه میخواستیش که چی؟ جلو اومد و شمرده شمرده گفت: اگه میخواستم یه دختر با طبع گرم آیلین روتوی یه خونه بزرگ و خالی رد نمیکردم بره. از اتاق بیرون رفت و در رو محکم بست. هر کاری کردم نتونستم بخوابم... حق بامتین بود . از کارم پشیمون بودم ... باید جبران میکردم.
   بلند شدم و از بین لباسهام یه دست لباس خوب برداشتم و پوشیدم. یه شلوارک مشکی تا زیرزانو و یه بلوز سفید دکمه دار که یه طرف تنه اش ازطرف دیگه کوتاه تر بودو یه سمت شکمم کاملا مشخص بود روبه روی آینه وایستادم.  خوب بود بهم میومد هیچ وسیله آرایشی نداشتم ولی به جاش موهای فر بلندم رو که زیر باسنم میرسید پریشون کردم و یه گلسر سفید به پشت گوشم بستم و پالتوم رو برداشتم و تن کردم و یه شال روی سرم انداختم و به سمت ویلا حرکت کردم. 
   وارد اتاق متین شدم اما متین نبود. وارد راهرو شدم و همه اتاق ها رو گشتم و به طبقه پایین رفتم وهمه جا رو گشتم ولی متین نبود.  یه لحظه ترسیدم که نکنه به خونه آیلین رفته. به اتاق متین رفتم و پالتو شالم رو برداشتم و روی تخت خوابیدم. هر جا که باشه به خونه برمیگرده و به اتاقش میاد چه بهتر که اینجا بخوابم که مچش رو بگیرم و بهش بفهمونم که انقدرها هم خر نیستم.
   گریه ام گرفته بود از متین ... از سرنوشتم... توی تخت متین بودم اما خودش نبود... داشتم گریه میکردم... آروم و بی صدا که یه چیزی روی پهلوم حرکت کرد. تا جایی که میتونستم با صدای بلند جیغ زدم و از جام پریدم. آروم دستم روگرفت و دست دیگه اش رو روی دهنم گذاشت و گفت: آروم باش ... منم...
   بهش نگاه کردم اما چهرش رو توی تاریکی نمیدیدم اما صدای متین بود . دستش رو از روی دهنم برداشت و آباژور رو روشن کرد و گفت:آروم باش. چهره ش رو که دیدم خیالم راحت شد خودش بود مرد رویاهای من... متین من بود... من داخل اتاق رو گشته بودم ... یعنی کجا رفته بود...
   من که خیلی ترسیده بودم با صدایی لرزون گفتم: کجا بودی؟ من همه خونه رو گشتم. روی تخت دراز کشید و گفت: توی اتاق مخفی خودم.
   منظورش همون در انتهای اتاقش بود که همیشه قفل بود. ازش پرسیدم: میشه من رو هم ببری توی اون اتاق؟
   -شاید یه روز ببرمت.
   کنار متین نشسته بودم و تو فکر این بودم که چقدر بدجنسم و همش فکر میکنم که متین داره سرکارم میزاره. -تو فکرچی هستی؟
   نگاهش کردم و گفتم: اومدم برای رفع دلخوری.
   خندید و گفت: منت کشی دیگه.
   خندیدم و گفتم: آره.
   کنارش دراز کشیدم که گفت: مگه آشتی کردم که دراز کشیدی . خندیدم و به پهلو روی دستم خوابیدم و گفتم: خجالت بکش... با این سن و سالت قهر هم میکنی.
   با لحن بچه گانه ای گفت : مگه چند سالمه؟ همش37 سالمه... حالا خودت که قهر میکنی خجالت نمیکشی من باید خجالت بکشم.
   خندیدم و گفتم: من همش25 سالمه ولی تو 3 ساله دیگه 40 سالت میشه... داری پیر میشی. لپم رو کشید و گفت: داری فاصله سنی زیادمون رو توی سرم میزنی؟
   محکم بغلش کردم و سرم رو روی سینه اش گذاشتم و گفتم: نه... من همیشه عاشقت بودم و هستم.
   دستش رو روی موهام کشید و گفت: اون روزها که بهم گفتن تو من رو نمیخوای و کس دیگه ای رو میخوای همش به خودم میگفتم که عاشق دختر بچه شدی که هنوز فرق بین هوس و عشق رو نمیدونه...  کمی ساکت شد و دوباره گفت: ولی چون اون کار رو توی بچگی کردی بخشیدمت ولی از این به بعد بخششی در کار نیست.
   انقدر جدی حرفش رو زد که یه آن ترسیدم و ازش جدا شدم و نشستم. بهش نگاه کردم. دیدم که چهرش خندونه... دستم رو جلو بردم و داخل موهاش کشیدم و گفتم: برای من غصه خوردی که موهات سفید شده. با لبخند گفت: مهم نیست... مهم اینه که تو پای عشق من وایستی.
   نگاهش کردم و لبخند زدم و چند دقیقه بهم خیره بودیم که گفتم: میدونی پگاه حامله ست؟
   -نه حامله نیست.
   -چرا هست من آخرین بار دیدمش بود.
   -امیر سام هفت ماهشه. یه جیغ کوتاه کشیدم و گفتم: زایمان کرده... بچش پسره... وای خدای من...
   خندید و گفت: اگه زندگی ما نرمال پیش میرفت الان یه بچه 6ساله داشتیم.
   چونه ام رو روی سینه اش گذاشتم و گفتم : یه 6ساله ، یه 4ساله ، یه2ساله  و الان پابه ماه بودم.
      
   خندید و گفت: این همه بچه میخواستی؟
   -الانم میخوام.
   بهم نگاه میکرد و گفت: بزار تکلیف خودمون مشخص بشه بعدا بچه دار میشیم.
   با دلخوری گفتم: مگه تکلیفمون مشخص نیست؟ لپم رو کشید و گفت: شاید مجبور بشیم به یه جای دور بریم که دست هیچکس به ما نرسه... یا با خانوادهامون بجنگیم... یا وایستیم واز همه حرف بشنویم.
   -خوب به بچه چه ربطی داره؟
   -نمیخوام بچه ام توی یه محیط پر تنش بزرگ بشه.
   ساکت شدم و چیزی نگفتم و از متین دلخور شدم .متین بازوهام رو گرفت وبدنم رو روی بدن خودش بالا کشید و شروع کرد به بوسیدنم و بعد از چندتا بوسه گفت: عجب زرنگی دختر ... اومدی برای منت کشی ... اما منت کشی که نکردی هیچ... نازت رو هم خریدیم.
   هر دوتامون زدیم زیر خنده وخندمون بیش از حد طولانی شد.
    ***
   صبح با بوسه متین بیدارشدم. و بهش سلام کردم و جوابم رو با خوش رویی داد و رو به میز صبحونه گفت: بلند شو بخور باید زود بریم.
   از تخت بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم و گفتم: کجا بریم؟
   -امروز جمعه ست ... رستار قراره بیاد.
   داشتم صورتم رو میشستم که گفتم: آخه من حوصله ام سر میره توی مطبت.
   -بعد از ظهر هم میریم پیش استاد صدیق. صورتم رو خشک کردم و بیرون اومدم و با ذوق گفتم: آخ جون ... میریم پیش کارن.
   خندید و گفت : خیلی دوستش داری؟
   -آره خیلی... آدم قابل اعتمادیه و با حرفاش به من آرامش میده.
   -دیروز بهش گفتم که با شوهرت میری پیشش.
   -یعنی میخوای...
   -آره میخوام بهش بگم تو همسر منی... مال منی... تاج سرمی... سرورمی...
   -خوب بادم میکنی ها... با صدای بلند خندید . روی میز نشت و منم کنارش نشستم و اولین لقمه رو داد به دستم و من با اشتهاخوردم و لقمه های بعدی رو سریع میخوردم و متین با تعجب نگاهم میکرد که با دهن پر گفتم: دیشب شام نخوردم و الانم خیلی گشنمه.
   خندید و یه لیوان شیر به دستم داد و گفت: تند تند نخور دلدرد میگیری.
   سری تکون دادم و آروم تر صبحونه رو خوردم و بعد از تمام شدن صبحانه رو به متین گفتم: نازبانو اومده؟ یه نگاه به ساعتش کرد و گفت: آره .
   -پس یه زحمتی برات دارم.
   - امر بفرمایید.
   -برو توی اتاقم و برام لباس بیار.
   -خودت برو.
   -باشه بعدا نگی آبرومو بردی ها.
   خندید و گفت: مگه چیکار کردم آبروم بره.
   با اشاره به قسمت لخت شکمم گفتم: بااین کبودی برم بیرون فکر میکنه تو وحشی هستی و هر شب منو گاز میگیری.
   قبل اینکه رستار به ویلا بیاد من و متین بیرون اومدیم و به سمت مطب رفتیم . توی مطب مثل هر هفته روی یه مبل نشستم و متین بیمارها رو معاینه میکرد و من هم بهش نگاه میکردم و ته دلم ذوق داشتم. من و متین دوباره میتونستیم کنار هم زندگی کنیم و تا آخر عمر خوش باشیم.
    
   من تمام وجودم رو فدای متین میکنم. متین تنها مرد زندگیم من رو بخشید حتی بدون اینکه ازم یه کلمه توضیح بخواد. متین واقعا من رو دوست داره و منم دیونه وار عاشق متین هستم. تا ظهر متین بیمارهاشو ویزیت کرد . آخرین بیمارش رو که ویزیت کرد به همراه بیمارش بیرون رفت و چند دقیقه بعد به همراه غذا برگشت . غذا رو جلوی من گذاشت و گفت: غذات رو بخور که بعد از ناهار چندتا بیمار دیگه رو باید ویزیت کنم.
   خودشم کنارم نشست و بدون هیچ حرفی شروع کرد به غذا خوردن. ولی من اصلا غذا نمیخوردم و به متین نگاه میکردم. برگشت به سمت من و گفت: چی شده چرا نمیخوری؟ با بغض گفتم: هنوزم باورم نمیشه.
   به سمت من برگشت و گفت: چی رو باورت نمیشه؟
   -اینکه الان کنار توام... اینکه من رو بخشیدی.
   خندید و گفت: بس کن... همه چیز رو فراموش کن.
   اشک مجالم نداد و روی گونه هام سرریز شد و متین صورتش رو جلو آورد و...
  • قسمت سوم...

   از زبان مریم...

   صبح روز بعد با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم...به سختی پلکامو از هم وا کردم و شماره ی شیدارو روی صفحه ی موبایلم دیدم...دلیل  تماسشو اونم این وقت صبح درک نمیکردم...میدونست که من آدمی نیستم که بخوام  صبح به این زودی از خواب پاشم...یعنی اتفاق مهمی افتاده بود یا کسی چیزیش شده بود؟؟؟!
   بیش از اون معطل نکردم و جواب دادم...صدام گرفته بود و انگار از ته چاه بیرون میومد...
   _الوو..جانم شیدا چیزی شده؟؟؟
   _الوو..سلام مریم چطورییییی؟؟؟خوابی؟؟؟؟؟پاشو که یه خبر دست اول برات دارم باورت نمیشه دختر..دیدی گفتم امیدت به خدا باشههه...
   از شدت هیجانی که صداش داشت چشام که تا اون زمان حالت خلسه به خودش گرفته بود بازتر شد...به سختی پامو حرکت دادم و  توی جام نشستم و گفتم:
   _چی میگی اول صبحی؟؟؟خل شدی؟؟؟نکنه برات خاستگار اومده!!؟
   _دیوونه خاستگار چیه..بحث این چیزا نیست...دیروز داشتم توی سایتا میچرخیدم...
   _لابد بازم خوردی به تبلیغات لاغری توی 10 روز باز جوگیر شدی...دختر صد دفعه من بهت نگفتم اینا همه ش تبلیغاته؟!!باید بری باشگاه..کمتر بشین..
   _ای بابا یه دقیقه دندون روی جیگر  بزار من حرفمو بزنم...
   _خیله خب..بفرما...
   _چی داشتم میگفتم اصلا...حواس نمیزاری که..
   _هیچی بابا چرخ زدنت تو نت...
   _آها آره...خوردم به یه روش درمانی جدید به اسم پرتو درمانی...
   _پرتو درمانی؟؟؟چی هست؟؟؟
   _میگن خیلیا از این طریق درمان شدن و یه جورایی انگار شفا پیدا کردن..کلی فیلم و مطلب هم ازش تو سایتای مختلف هست..یه بابایی هست به اسم محمد علی طاهری از شانس تو طرف تو همین تهران خراب شده مطب داره..میگن قدرت اینو داره که هرنوع مریضیو شفا بده...از کرو کور بگیر تا کسایی که کلا زمین گیر شده بودن..
   تمام هیجانی که از صحبتاش بهم وارد شده بود یه دفعه جای خودشو به پوزخند و تمسخر داد...
   _یعنی خاک تو سرت شیدا...خیر سرت تحصیلکرده ای...واقعا باور میکنی همچین مزخرفاتیو؟؟؟خود پیامبر نمیتونست این کارو کنه مگه این که خدا میخواست وگرنه خودش قدرت همچین کاریو نداشت..اونوقت این یارو طاهریه...باقریه... چیه...این میخواد شفا بده؟؟ولمون کن تورو قرآن سر صبحی منو به خاطر چه مزخرفاتی از خواب بیدار کردی..
   _ببین میدونم شاید عجیب به نظر بیاد ولی وقتی کیلیپا و حرفای کسایی که درمان پیدا کردنو دیدم کم کم باورم شد...تو که دیگه پیش کلی دکتر رفتی تا وقت عملتم 1 ماه مونده...یه سر میزنیم چه اشکالی داره؟؟؟هم فاله هم تماشا...اگه یک درصد هم واقعیت داشته باشه چی؟؟؟میخوای این فرصتو از دست بدی؟؟
   _آخه من اصلا به این مزخرفات اعتقاد ندارم..چی چی درمانی گفتی؟؟؟
   _پرتو درمانی یا عرفان حلقه هم بهش میگن...
   _ولی خودمونیما چه اسم باحالی داره...حداقل از اسمش که خوشم اومد...با کلاسم هست...فکر کن فردا به همه بگم میخوام برم پرتو درمانی...
   _خیلیه خب حالا,امروز ساعت 3 جلسه دارن آدرسشم گیر آوردم...میام دنبالت باهم بریم ببینیم داستان چیه...
   دیوونه شدی؟؟من الان به مادرم بگم که مارو مسخره میکنه و نمیزاره بیام بیرون...
   _ای بابا بگو با من میخوای بیای بیرون..قرار نیست توضیح بدی که کجا  قراره بریم...
   نفسمو  بیرون دادم...چاره ای نبود...تمام تلاشش و حرفاش و ذوقش به خاطر من و سلامتی من بود..چه اشکالی داشت گوش میدادم و میرفتم باهاش..به قول خودش هم فاله هم تماشا...شایدم این همون یه باریه که شانس لطف میکنهه و در خونمونو میکوبه...بعد مکث کوتاهی گفتم:
   _باشه...یه کاریش میکنم...حالا میمردی اینو ساعت مثلا 10 بگی؟؟؟نمیدونی من این موقع ها خوابم؟؟
   _طلبکارم هستی؟؟؟گفتم زودتر بهت بگم یه وقت با پدر مادرت جایی نری...یا جای دیگه قول ندی...مخصوصا اینا که روی وقت و زمان خیلی حساسن...سر ساعت باید باشیم اونجا...
   _بااشه...حالا خوبه من هرجا برم تو باید باهام باشی که میگی جایی نری!میگم ارتشه؟؟
   _چی ارتشه؟؟؟
   _آخه همچین گفتی سر ساعت باید بریم گفتم لابد ارتشی نیروی ویژه ای چیزی باس باشه...
   شروع کرد به خندیدن...
   _بسه حالا اینقدر غرغر نزن...بگیر بخواب حالا با خیال راحت...
   _دقیقا قصدمم همین بود...میبینمت پس...
   _بخواب..فقط  وقتی بیدار شدی خودتم تو نت راجبش ی کم تحقیق کن...
   _اینم به چشم..دیگه قطع میکنم...مرسی که هستی...فعلا...
   _فعلا عزیزم...
   با قطع کردن تلفون از حرفاش خنده م گرفت...دیگه تو عمل انجام شده قرار گرفتم نمیشدم کاریش کرد...طفلکی از صبح تا شب پیگیر کار منه...گوشیمو برداشتم و تو قسمت گالری دنبال عکسش گشتم...مثل فرشته ها بود...یواشکی قربون صدقه ش رفتم...دختره ی دیوونه!!!فکر میکنه من با این چیزا خوب میشم..پرتو درمانی!!عرفان حلقه!!!ولی..ولی اگه راست باشه چی؟؟؟اگه واقعا همچین درمانی وجود داشته باشه...تو این دوره زمونه هر چیزی امکانش وجود داره...علم هر روز پیشرفت میکنه...ای بابا!!!خر شدی دختر؟؟؟خودت که داری میگی علم...کارای این یارو شبیه رمالی میمونه...ولی...من که هنوز چیزی نمیدونم ازش...
   حس کنجکاویم گل کرده بود...دیگه حتی اگرم میخواستم نمیتونستم بخوابم...از گالری بیرون اومدم و مستقیم وارد مرورگر گوشیم شدم و عبارت عرفان حلقه و توش سرچ کردم...
   اوه...چقدر مطلب و عکس و فیلم ازش هست...عکس و فیلماش که میتونه ساختگی باشه بیخیال...بریم سراغ سایت معتبر...ایناهاش پیداش کردم...ویکی پدیا...مشغول خوندن شدم...
   _عرفان حلقه:محمد علی طاهری...

   _محمد علی طاهری یک محقق، مخترع، نظریه پرداز و آموزگار معنوی است.محمد علی طاهری در اول فروردین سال ۱۳۳۵ در کرمانشاه به دنیا آمد. بنیان‌گذار طب مکمل ایرانی، فرادرمانی، سایمنتولوژی و نظریهٔ پیوند شعوری است که بنام مؤسسه فرهنگی هنری عرفان حلقه در دهه ۱۳۸۰به ثبت رسیده‌است. او در سال های فعالیتش چندین مقاله ،کتاب ، ویژه نامه و … منتشر کرده است و همچنین بیش از 20 نظریه ارائه داده است. در چندین کشور دنیا از او به عنوان یک معلم معنوی یاد شده و به خاطر دست آورد هایش جوایز و افتخارات فراوانی را کسب نموده است.

   اینجور که بوش میاد راجب یارو اشتباه میکردم...پس ی چیزی بالاتر از رماله!!!کتاب و مقاله منتشر کرده پس یارو با سواده...مشغول خوندن ادامه ی مطلب شدم...

   _ﻋﺮﻓﺎن کیهانی (حلقه) ، ﻧﮕﺮﺷﻲ اﺳﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﺮﻓﺎن اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .اﺳﺎس اﻳـﻦ ﻋـﺮﻓﺎن ﺑﺮ اﺗـﺼﺎل ﺑـﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫـﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺒﻜﻪ شعور کیهانی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ي ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﺮ وﺳﻠﻮك آن، از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﻓﻴﺾ اﻟﻬﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎري ﺑﻮده ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي رﺣﻤﺖ ﻋﺎم اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . از آن ﺟﺎ ﻛﻪ اﺗﺼﺎل ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﻨﻴﻚ و ﻓﻦ و روش ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد؛ ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻦ و روش، ﺗﻜﻨﻴﻚ و …وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در آن ﺗﻮان ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻧﺪارد.

   ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻋﺮﻓﺎن ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ(ﺣﻠﻘﻪ)ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :

   آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﻋﺎم و ﺧﺎص اﻟﻬﻲ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد آن .اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ي ﻣﺜﺒﺖ (شبکه شعور کیهانی) و اﺟـﺘﻨﺎب از ﺷﺒﻜﻪ ي ﻣﻨﻔﻲ.ﺷﺎﻫﺪي و ﻧﻈﺎره ﮔﺮي (ﺗﺴﻠﻴﻢ)شناخت « مِن دون الله» و اﺟﺘﻨﺎب از آنشناخت «عرفان کمال و عرفان قدرت» و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺮﻓﺎن ﻛﻤﺎل و اﺟﺘﻨﺎب از ﻋﺮﻓﺎن ﻗﺪرت.شناخت «داﻧﺶ ﻛﻤﺎل» به عنوان تنها بخشی از داشته های انسان که قابل انتقال به زندگی بعدی است.ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺳﻢ و ﻣﻨﺎﺳﻚ، ﺑﻪ ﺟﺎي اﻛﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت و ﻇﺎﻫﺮ آن ﻫﺎ.ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﻴﺎق، ﻛﻪ ﭘﻮل راﻳﺞ دﻧﻴﺎي ﻛﻤﺎل ﺑﻮده و در اﻳﻦ وادي ﻣﺸﺘﺎق ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ، ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ چیز در این وادی ، ﻣﺰد اﺷﺘﻴﺎق اﺳﺖﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ي ﻛﻤﺎل و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺮﻛﺖ اوﺳﺖ .

   ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ؛ و از آنﺟﺎ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻤﻮل اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﮋاد، ﻣﻠﻴﺖ، دﻳﻦ، ﻣﺬﻫﺐ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ي ﻧﻈﺮي آن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻨﺒﻪ ي ﻋﻤﻠﻲ آن را ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

   اﺻﻞ:  ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ، ﺣﺮﻛﺘﻲ از ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺜﺮت ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ وﺣﺪت .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ همه ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻫﺮﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﻳﻲ و اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ ﻣﻲ  ﺷﻮد، اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.

   فرادرمانی ﻧﻮﻋﻲ درﻣﺎن ﻣﻜﻤﻞ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ دارد و ﺷﺎﺧﻪای از «ﻋﺮﻓﺎن ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ( ﺣﻠﻘﻪ) » به شمار می آید. اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﻲ ﺳﻲﺳﺎﻟﻪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ ادراﻛﺎت ﺷﻬﻮدي اﺳﺘﻮار ﺑﻮده، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه (ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮي) ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاري ﺷﺪه و اﺻﻮل آن ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎن اﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ي درﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻌﻮر ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ)ﺷﺒﻜﻪ ي آﮔﺎﻫﻲ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ-  ﺷﻌﻮر اﻟﻬﻲ) ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﻛﺎوش (اِﺳﻜﻦ) ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻧﺤﻮه ي اتصال خود ، از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﺪن رﻧﮓ ها، ﻧﻮرﻫﺎ ، احساس حرکت و فعالیت نوعی اﻧﺮژي در ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮم ﺷﺪن، درد ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺗﻴﺮﻛﺸﻴﺪن، ﺿﺮﺑﺎن زدن، ﺗﺸﻨﺞ وﻏﻴﺮه اعضای معیوب و تنش دار بدن او مشخص شده و به اﺻﻄﻼح اِﺳﻜﻦ و ﺑﺎ ﺣﺬف ﻋﻼﻳﻢ، روﻧﺪ درﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد.

   چند باری متنو از بر کردم ولی چیزی عایدم نشد...یعنی روش درمانشون از راه کمال و نمیدونم این چیزاست؟؟؟ولی حس بدی به این جریان نداشتم...شاید لازم بود که همراه شیدا تو جلساتشون شرکت کنم و اونا میتونستن منو حالی کنن که جریان از چه قراره...به ساعت نگاه کردم..7 و نیم بود...حسابی ذهنم مشغول شده بود...از هر چیزی که منو به درمانم نزدیک تر کنه استقبال میکردم..حتی شده از راه همین عرفان حلقه...ولی پیش بقیه نباید ضعف نشون بدم...صبر و صبر و صبر...تنها کاری بود که میشد انجام داد...

   چند ساعت بعد....
   از زبان ماهان....

   _الووو..سلام سعید...معلومه کجایی تو پسر؟؟؟از صبح تا حالا دارم میگیرمت...
   _کار داشتم داداش...چی شده حالا؟؟؟
   حسابی داغ کرده بودم...رستوران حسابی شلوغ شده بود و من دست تنها نمیتونستم به همه ی کارا رسیدگی کنم...
   _تو مگه غیر از اینجا کار دیگه ای هم داری آخه؟؟؟
   _با مسترا جلسه داشتم...اضطراری بود...
   _با چی چیا؟؟؟
   _مسترا...به بچه های ارشد حلقه میگن مستر...
   خونم به جوش اومده بود...این که کارای رستورانو ول کرده و رفته دنبال این مسخره بازیا هیچ توجیهی نداشت...کنترل خودمو از دست دادم و با فریاد گفتم:
   _ای من خااا...
   _زشته بابا..رستوران مگه نمیگی مشتری هست؟؟؟؟باشه خودمو میرسونم اینقدر حرص نخور قلبت اذیت میشه...خوبه پیگیر کار تو هستمااا..
   _سعید تو این وضعیت سر من منت نذار بدجور ازت شکارما...زودتر خودتو برسون...دیگه ایندفعه میام تورو و اون مسترارو باهم...
   _خیله خب گفتم زشته...تا نیم ساعت دیگه پیشتم...خداحافظ...
   _بجنب...
   گوشیو به کناری پرتاب کردم و خودمو روی صندلی ول دادم...به آرومی شروع کردم به نفس کشیدن...هیجان و عصبانیت برای من سم بود و اینو دکتر بارها و بارها گفته بود ولی تو این مملکت میشد یه روز بدون استرس داشت؟؟؟ روی میز مشغول مرتب کردن وسایلم شدم که با صدای آشنای دختری سرمو به سمتش برگردوندم...
   _سلام...چطورین؟؟؟
   سوگند بود...اینجارو از کجا پیدا کرده بود...
   با لحن تندی برگشتم و گفتم:
   _تو اینجا چیکار میکنی؟؟؟
   لبخندش از روی صورتش محو شد و گفت:
   _فکر کنم اینجا رستورانه و معمولا آدما واسه چه کاری باید بیان رستوران؟؟؟آها نکنه فکر کردی پتک آوردم بیوفتم دنبال ماشینتون؟؟
   _والا از شما این کار بعید نیست...منم میدونم رستوران چه جاییه ولی این که رستوران چه شخصی اومدین جالبه!!!
   _خب وقتی یکی از هم محلیامون رستوران داره چرا باید جای دیگه برم؟؟؟مخصوصا منی که حسابی شرمندتون شدم...
   _آدرس اینجارو از کجا گیر آوردی؟؟؟اصلا از کجا فهمیدی من رستوران دارم؟؟؟
   _از آقا ساسان سوپری محل پرسیدم اونم داد...
   _چرا اونوقت اینقدر پیگیر بودی؟؟؟
   _ای بابا..چرا سختش میکنین...اگه ناراحتتون کردم میتونم برم یه جای دیگه...
   با دست به میز و  صندلی خالی اشاره کردم..
   _تشریف داشته باشین میگم گارسون بیاد خدمتتون...
   بدون حرف کاریو که ازش خواسته بودم انجام داد...دوباره مشغول مرتب کردن کاغذا شدم...زیرچشمی حواسم بهش بود...از هر فرصتی برای دیدن من استفاده میکرد...لابد پیش خودش فکر کرده من از این بچه پولدارای بیدردم و خلاصه کندن یه مو از خرسم غنیمت...ولی زهی خیال باطل...سر و وضعش میخورد که باید از یه خانواده ی اسم و رسم دار باشن...البته نمیشد کسیو از روی ظاهرش قضاوت کرد ولی هنوزم سر حرفم هستم..اگه مثلا جای پورشه با پرایدم تصادف میکرد اینقدر پیگیر میشد؟؟؟!!

    
  • эффективное похудение в интернете

   Иглоукалывание является одним из базисных методов традиционной китайской медицины. Китайцы давно поняли, что проблемы болезненного состояния человека находятся в самом человеке и лечить надо не симптомы, а болезнь, воздействуя на человека разными способами, активизируя его внутренние резервы и психологически настраивая на положительный результат. Иглоукалывание для похудения является достаточно молодым методом для жителей нашей страны, но с каждым годом завоевывает все большую популярность, как среди женского, так и среди мужского населения.
   лечение алкоголизма

   Метод иглоукалывания помогает при различных заболеваниях, как хронических, так и острых, избавляет от проблем с позвоночником, от наркотической
   зависимости. Принцип иглоукалывания прост, но применить его продуктивно и с пользой для пациента может только профессиональный специалист. Во время сеанса происходит аккупунктурное влияние на биологически активные точки организма. Металлическая иголка меняет электрический потенциал в точке, что, в свою очередь, ведет к изменению сигналов головного мозга, которые передаются к различным органам.
   лечение алкоголизма в интернете

   Работа органов корректируется и изменяется в лучшую сторону, постепенно восстанавливая и регенерируя весь человеческий организм. Иглоукалывание для похудения не является волшебством или необъяснимым феноменом, оно так же основано на введении игл, воздействующих на различные точки. Иглоукалывание комплексно воздействует на организм, поэтому отзывы женщин практически все позитивные.
   Эффективное похудение сегодня!
   эффективное похудение