sheyda69

كاربر جديد
  • تعداد ارسال ها

    1
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  1. مسئله یابی و نه مسئله سازی: اساس هر تحقیق بر مسئله یا موارد ی است که وجود دارد یا ممکن است به وجود بیاید یا روح کنجکاو آدم به دنبال پیدا کردن راه حل های بهتر و کار آمدتر برای پیشرفت های مادی و معنوی در زندگی است. مسئله از نگاه ژرف عمیق ماندیشه به جهان آدم به وجود می آید این طور نیست که فردی بدون پیش زمینه متوجه مسئله شود. اما ایجاد مسئله به احتمال زیاد با سواد دانشگاهي رابطه مستقیم ندارد؛ بسياري از افراد که درگیر کارهای روزمره عادی اند هم ممکن است مسئله پیدا کنند ولی راه حل ها اکثرا ٌ می بایست روشمند باشند و اکثرا دانشکده یان و درس خوانده ها می توانند از پس حل آن برآیند. در اینجا بید توجه کرد که بین مسئله یابی و مسئله سازی تفاوت خیلی است. چه بسا افرادی تنها به قصد حل مسئله خویش- که گاه اخد مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری است یا صرف اعتباری است که از جایی تخصیص یافته ناگزیر باید تعرفه شود والا اعتبار بر می گردد (که متاسفانه در بعضی مدیریت های ناسالم رواج دارد)- مسئله سازی می کنند. می بایست توجه داشت که بین مسئله یابی و مسئله سازی تفاوت زیاد است. گاه دانشجو به تنهایی و یا با کمک استادان به پیدا کردن مسئله مبادرت می نماید ولی زیاد اتفاق می افتد که به خاطر نا آشنایی با موارد موجود در حوزه کاری و عدم اشراف به مباحث جاری یا عجله داشتن برای اتمام کار تحصیلی که ناشی از عوامل دیگری همچون غفلت یا اشتغال به امور دیگری غیر از درس است، نمی تواند مسئله یابی نماید به ناچار برای اتمام کار خود به مسئله سازی مبادرت می ورزد. این امر بسیار زیاد نادرست غیر علمی است. در هر حال بعد از پیدا کردن مسئله برای تهیه و تولید یک پایان نامه یا رساله خوب ، اصولی وجود دارد که می بایست دانشجو آن ها را مورد تذکر قرار دهد. بررسي عمیق: دانشجوی کارشناسی ابیشتر شدن یا دکترا می بایست مطالعات عمیق زیاد داشته باشد. او باید در پژوهش خویش به آنچه در مورد موضوع نوشته شده است، احاطه نسبی داشته باشد و با علم به آنچه انجام شده است، جهت کاری که می خواهد مکمل پژوهش های قدیم باشد قدمی بردارد؛ پس ، اگر به مطالب ی برخورد نماید که سبب تغییر در نظریه و عقاید او شود می بایست حتمـا از آن استفاده نماید . دقت تمام در فهم نظرات دیگران : بسياري از اوقات دانشجو نظرات افراد دیگر را نمی فهمد یا بد می فهمد در نتیجه، غلط ات بزرگی را مرتکب می شود نسبت های ناروایی به افراد دیگر می دهد؛ پس ، او همیشه در فهم نظرات دیگران می بایست احتیاط نماید . مسلم نپنداشتن نظرات دیگران : در برخي از مواقع دانشجو تحت اثر فرد شخص یا افرادی قرار می گیرد و چه بسا به خاطر جلب توجه استاد، هر آنچه را که او می گوید، مسلم و قطعی می پندارد. این مسئله مخاطره آمیز است زیرا برخي از نظریه ها بر پایه ها دلیل ات نادرست بنا شده اند؛ پس ، دانشجو می بایست به صحت آنچه از دیگران نقل می نماید اعتماد اعتقاد داشته باشد و آنچه را به آن مطمئن نیست واگذارد. طراحی برای بیان ابتکار نو : دانشجو باید همیشه به دنبال طرح نو، ابتکار نو و اضافه کردن مطلبی تازه به آنچه تهم اکنون در آن حوزه معرفتی معلوم شده است، باشد؛ پس ، دانشجو بایستی از جایی شروع کند که دیگران به انتها رسانده اند تا تلاش او گام دیگری در پژوهش باشد. اما می بایست توجه داشت که در کارهای نو پژوهشی، ابتکار نو تنها به مفهوم کشف نیست، بلکه احتمال دارد به امور دیگری هم لفظ ابتکار اطلاق شود؛ برای مثال اثری را از نو مرتب کردن، تصحیح کردن متون قدیمی، بازنویسی نچه مبهم آآنچه مبهم و درک آن مساله است به عنوان ابتکار تلقی می شود. توجه به خلاقیت نوآوری زیاد با اهمیت است و در پایان نامه ها و رساله ها به این مسئله توجه بسیار زیاد ی می شود نمره هم در نهایت جهت آن منظور می شود؛ ولی می بایست توجه داشت که ابراز هر مسئله نویی به ویژه در علوم آدم ی و اجتماعی زیاد چالش برانگیز است باید با دقت درایت کافی انجام شود. دانشجو به یاری استادان خود باید در این زمینه خیلی محتاط باشد و بداند پرورش نظریه با نقد مفهوم تفاوت خیلی دارد. جهت مثال، در یک رساله دکتری درباره سرمایه فکری در دانشکده ؛ دانشجو و استادان هنوز در مفهوم سازی آن به توافق نرسیده بودند ولی دانشجو مدعی بود که می خواهد جهت آن الگویی تهیه و تولید نماید . ضمن اینکه سرمایه فکری با مدیریت دانش پوشانی زیادی داشت نیز معلوم نبود از منظر اقتصادی می خواهد مورد بحث قرار گیرد یا از دیدگاه مدیریتی طبیعی بود که طرح توصیه ی تحقیق به خاطر این ابهامات تصویب نشود و مورد اعتراض داوران قرار گیرد. انجام پایان نامه داشتن اثر قوی در خواننده: دانشجو باید در استفاده از دلایل و براهین و اشاره به شواهد تنظیم و ترتیب مواد به گونه ای عمل نماید که خواننده ابه احتمال زیاد لی را جذب نماید . وضوح مطالب، تسلسل نظریه ها سبب می شود تا بررسي کننده رساله را تا رسیدن به نتیجه در بحث با بکشاند این، آن چیزی است که باید هدف دانشجو باشد. در این تعبیر می توان گفت که مالک رساله شبیه فرماندهی است که برای این که قلعه یا قله ای را فتح نماید می بایست تمام نیروهای را بسیج آن ها را اداره نماید و از هیچ منظر و مطلبی فروگذار نکند تا هر چه زود تر به هدف خویش برسد. دانشجو ی نظری را پذیرفت باید با دلایل براهین آن را روشن نماید باروش زیبا ، دقت و اتقان و روشنی در بیان بدون پراکنده گویی و به دور از ابهام آن را به نمایش بگذارد و در طول اثر خویش این مسئله را فراموش نکند؛ به جمله دیگر او باید حرف جدید بزند یا کشف نو نماید و هم حرف کشف نو را در قالبی قشنگ بریزد که در آن روشنی قوت اثر ست و این در واقع هدف اصلی انجام پایان نامه و رساله است (شلبی، 1974). منبع: شلبی، احمد(1974)، کیف تکتب بحثاً او رساله، رساله منهجیه الکتابه البحوث و اعداد رسائل الماجیستر الدکتورا، طبعه ثامنه، قاهره: مکتبه النهضه المصریه. قم: انتشارات موسی صدر.